X
+48 882 137 220 info@manunatu.pl
Do darmowej dostawy brakuje 120,00 zł

Regulamin sklepu internetowego www.manunatu.pl

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Manu Natu zwany dalej “Regulaminem” określa główne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę pod firmą Mother Earth.

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy pod adresem www.manunatu.pl prowadzony przez Mother Earth Sp. z.o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonii, ul. Łąkowa 14, 05-816 Opacz-Kolonia, wpisany do KRS pod numerem 0000885378; NIP: 5342635589, REGON: 388230707, adres e-mail: info@manunatu.pl;

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. Jest w języku polskim. Stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, czyli Kodeksu cywilnego.

Dostęp do regulaminu klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.manunatu.pl.

Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w sklepie internetowym pod adresem www.manunatu.pl są nowe, nie mają wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Oznacza to, że sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktów, które nie są wadliwe.

Regulamin jest również integralną częścią wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez sprzedawcę, w tym także zamówień złożonych drogą mailową lub przez telefon.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez m.in. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, mediację, zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwrócenie się do Federacji Konsumentów.

Konto Klienta

Klient manunatu.pl w celu założenia swojego konta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym m.in. imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.

Hasło do sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego klienta.

Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail klienta, a założenie konta jest bezpłatne i dobrowolne.

Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez rejestracji, korzystając tylko z formularza zamówienia.

Klient zobowiązuje się także do podania prawdziwych danych.

Zamówienia

Informacje o produktach prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia: złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem konta klienta lub bez rejestracji, za pośrednictwem dostępnego formularza zamówienia.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do tzw. „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie jakiegoś produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

Klient posiadający konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

Klient nieposiadający konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie opcji „Kupuję i płacę”.

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Klient potwierdza to przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

Naciśnięcie opcji „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, także przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Jest to całkowita cena, którą Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na adres e-mail podany wiadomość pt.: „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty klienta. W momencie poinformowania klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie umowy sprzedaży między sprzedawcą a klientem.

Płatność i cena

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób: gotówką lub kartą płatniczą (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy lub płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. Klient może płacić za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej oraz Blikiem.

Dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy Mother Earth spółka z.o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonii, ul. Łąkowa 14, 05-816 Opacz -Kolonia na konto bankowe numer 70 1090 1056 0000 0001 4859 6674. W tytule powinno być imię i nazwisko lub firma klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji mailowej o przyjęciu zamówienia.

Ceny, które podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” jest bez kosztów przesyłki.

Dostawa

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi klient, są podawanie na stronie sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.

Z chwilą wydania produktu na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta albo odebranie produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli kupującym jest konsument.

Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem, jak również przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym klient objął produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

W razie odstąpienia od umowy klient ma obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego produktu przed upływem 14 dni na adres sprzedawcy.

Koszty zwrotu produktu ponosi klient.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: manunatu.pl i jest to integralna część niniejszego regulaminu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: założenie i prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym; umożliwienie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży; umożliwienie korzystania z koszyka; newsletter; udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o produktach oraz umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu internetowego.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez klienta konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu konta klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.

Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

Postanowienia końcowe

Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

telefon: 882 137 234

e-mail: info@manunat.pl

pisemnie na adres: Mother Earth Sp. z.o.o, ul. Łąkowa 14, 05-816 Opacz-Kolonia.

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.manunatu.pl

Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. Nazwa Sklepu internetowego manunatu.pl, adres pod którym jest dostępny: manunatu.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2021.